Festival Letectva
4. - 5. mája, Letisko Piešťany
 
title image

Čo nebrať so sebou

Čo nebrať na FLP

 • Zákaz vstupu so živým zvieraťom

 • Na Festival letectva Piešťany (FLP) je zakázaný vstup so zvieraťom.

 • Zákaz vstupu s predmetmi schopnými samostatne sa vznášať

 • Na FLP je zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.

 • Zákaz vstupu s bicyklom (segwayom)

 • Na FLP je zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným motorovým alebo nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej či zvieracej sily. Pri vstupnej bráne MÚZEUM bude pripravený priestor na odloženie bicyklov.

 • Zákaz vstupu s alkoholickými nápojmi

 • Na FLP je zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

 

Zakázané predmety

 • Strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí.

 • Nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne.

 • Palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod.

 • Výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod., alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov. Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené.

 • Ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch alebo iných kontajneroch. Ďalej iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia.

 • Iné predmety: napr. drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky. Hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, ale môžu byť použité ako zbrane.

Návštevník môže byť podrobený bezpečnostnej kontrole. Zakázané predmety bude musieť odovzdať bez možnosti ich vrátenia. V prípade že návštevník neodovzdá zakázaný predmet, neumožní sa mu vstup na FLP.


ĎAKUJEME, ŽE DODRŽIAVATE  POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

 

Z bezpečnostných dôvodov sú počas  nácvikov a FLP v kritických miestach letových ukážok a v kritických  miestach vzletovej a pristávacej dráhy vyhradené zóny so zákazom vstupu. Kontrolované  budú políciou, mestskou políciou, SBS a usporiadateľskou službou. Miesta so zákazom vstupu sú vyznačené v situačnej mape.

 

Odkaz na mapu:  

https://drive.google.com/open?id=1Ozk4995A-yXuE6EykTlvFZ_QYgT1bNaS&usp=sharing